>>..Project..<<

 บทที่ 1

บทนำ

1.  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

             ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญในการศึกษาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันโดยมีบทบาทสำคัญกับชีวิตประจำวันของหลายๆคนในด้านต่างๆ รวมไปถึงการศึกษาและประกอบอาชีพ รวมทั้งธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆที่เกิดขึ้นมากมาย  ดังที่เราพบเห็นภาษาอังกฤษจากสื่อสิ่งพิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์  อินเตอร์เน็ต  หรือแม้กระทั่งการพูดคุยในชีวิตประจำวันก็มีภาษาอังกฤษผสมอยู่ด้วยโดยเฉพาะปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ระบบอาเซียน

คำศัพท์มีความสำคัญในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  และเป็นวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการดำเนินชีวิตและปัจจุบันพบว่าภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทสำคัญในการประกอบอาชีพเป็นอย่างมาก  เนื่องจากธุรกิจในปัจจุบันมีการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวการเดินทางจำเป็นต้องมีภาษาอังกฤษอยู่ด้วยเสมอหรือสิ่งที่พบเห็นเป็นประจำในการดำรงชีวิตในแต่ละวันของมนุษย์ หรือแม้กระทั้งการประกอบกิจการส่วนตัวต่างๆ ดังที่กล่าวมานี้จะต้องมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

ดังนั้นคณะผู้จัดทำให้ความสำคัญต่อวิชาภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากจึงจัดทำโครงงาน  เรื่อง การเชิญ(Inviting) มาจัดทำโครงงานขึ้น เนื่องจากคำศัพท์มีความสำคัญในการศึกษาด้านเทคโนโลยีและด้านอื่นๆการสร้างสื่อเว็บไซต์ในปัจจุบันก็สำคัญ เพราะปัจจุบันมีการสื่อสารด้านอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างมาก คณะผู้จัดทำจัดทำโครงงานเล่มนี้ขึ้นเพื่อให้รู้คำศัพท์ที่มีมาจากอินเตอร์เน็ตที่มีการสื่อสารกันและทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษยิ่งขึ้น

2.  วัตถุประสงค์ของโครงงาน

2.1  เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)เรื่อง การเชิญ (Inviting)

2.2  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ (Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) เรื่อง การเชิญ (Inviting)

3.  ขอบเขตของโครงงาน

3.1  รูปแบบของโครงงาน  เป็นของโครงงานเชิงปฏิบัติการ (Action  Research )

3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

3.2.1  ประชากรคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 จำนวน 50 คน

3.2.2  กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 จำนวน 20 คน ได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

3.3  เนื้อหาสาระที่ใช้ในของโครงงาน คือ การเชิญ (Inviting)

3.4  ระยะเวลาดำเนินของโครงงาน 24 พฤศจิกายน 2554 – 24 กุมภาพันธ์ 2555

4.  ตัวแปรที่ศึกษา

4.1 ตัวแปรอิสระ คือ บทเรียนออนไลน์ (Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)

4.2 ตัวแปรตาม คือ

4.2.1  ความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ (Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)

5.  นิยามศัพท์เฉพาะ

5.1  บทเรียนออนไลน์ (Online) หมายถึง บทเรียนที่สร้างขึ้นจากเว็บไซต์ www.wordpress.com เพื่อใช้เรียนรู้ในเรื่องการเชิญ(Inviting)ตามที่ https://groupsix608.wordpress.com/ซึ่งใช้ทั้งการนำเสนอด้วยตัวอักษร(Text) ภาพนิ่ง(Image) วีดิทัศน์และสียง(Soud) โดยอาศัยจากเทคโนโลยีของเว็บ(Web Technology) ในการถ่ายทอดเนื้อหา

5.2  เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) หมายถึง Social ในที่นี้หมายถึง สังคมออนไลน์ Media ในที่นี้หมายถึง เนื้อหา เรื่องราว และบทความ Social Media ที่อยู่ในเรื่องการเชิญ(Inviting) ใช้ในการสื่อสาร หรือเขียนเล่าเนื้อหา บทความ รูปภาพ และวิดีโอที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง ทำขึ้นเอง หรือพบเจอจากสิ่งอื่นๆ แล้วนำมาแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่าย ผ่านทางเว็บไซต์ https://groupsix608.wordpress.com/

6.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

6.1 สามารถพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) เรื่อง การเชิญ(Inviting)

6.2 สามารถศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ (Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) เรื่อง การเชิญ(Inviting)

บทที่ 2

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

           การจัดทำโครงงานเรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลน์(Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) คณะผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยมีสาระสำคัญตามลำดับหัวข้อดังนี้

1.แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างบทเรียนออนไลน์(Online)

คณะผู้จัดทำได้จัดทำโครงงานเรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลน์(Online)โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่องการเชิญ(Inviting) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/8 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่าบทเรียนออนไลน์(Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่องการเชิญ (Inviting) การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์(Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่อง การเชิญมีความเข้าใจสูงขึ้น และความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์(Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่องการเชิญ(Inviting) มีความคิดเห็นเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย

2.เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media)

สังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสาร หรือเขียนเล่า เนื้อหา เรื่องราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง ทำขึ้นเอง หรือพบเจอจากสื่ออื่นๆ แล้วนำมาแบ่งปันให้กับผู้อื่น  ที่อยู่ในเครือข่ายของตน ผ่านทางเว็บไซต์ Social Network ที่ให้บริการบนโลกออนไลน์  ปัจจุบัน  การสื่อสารแบบนี้จะทำผ่านทาง Internet และโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

3.การเรียนการสอนผ่านออนไลน์

เป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยี ปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาในเรื่องข้อจำกัดทางด้านสถานที่และเวลา โดยการสอนบนเว็บจะประยุกต์ใช้คุณสมบัติและทรัพยากรของเวิลด์ ไวด์ เว็บ ในการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งการเรียนการสอนที่จัดขึ้นผ่านเว็บนี้อาจเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดของกระบวนการเรียนการสอนก็ได้

4.การออกแบบการสอนผ่านออนไลน์

การออกแบบการสอนผ่านออนไลน์ คณะผู้จัดทำได้หลักการในการออกแบบดังนี้ (1) มีสีสันจะทำให้ผู้ชมเว็บรับรู้อารมณ์ของเว็บ และเรื่องราวที่นำเสนอได้ ควรเลือกสีให้เหมาะสมกับเนื้อหา แต่ละสีให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน (2) มีความเป็นเอกลักษณ์จะทำให้ผู้ชมเว็บไซต์จดจำเว็บได้ง่ายขึ้น โดยอาจใช้โทนสี รูปประกอบ Theme ที่คล้ายๆ กันทุกหน้า (3) ผู้ชมเว็บไซต์ต้องสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่เราตั้งใจนำเสนอ หรือสามารถใช้งานเว็บ ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วตรงตามความต้องการ (4) แสดงผลได้อย่างรวดเร็วระยะเวลาในการแสดงผลต้องไม่นานจนเกินไปไม่ทำให้ผู้เข้าชมเว็บรอเลือกใช้ภาพกราฟิกและภาพ Animation ได้อย่างเหมาะสม

5.การสร้างบทเรียนออนไลน์

คณะผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าในเรื่อง การเชิญ (Inviting) โดยได้รวบรวมเนื้อหามาจากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา จากเว็บไซด์ และวิดีโอ เรื่องการสอนในเรื่องการเชิญ (Inviting) และได้นำเนื้อหานั้นมาสร้างเป็นบทเรียนออนไลน์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้าในเรื่องการเชิญ (Inviting)

บทที่ 3

การดำเนินการ

ในการทำโครงงานและพัฒนาบทเรียนออนไลน์(Online)โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่องการเชิญ(Inviting)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีรายละเอียดในการดำเนินการทำโครงงานดังนี้

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากรคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 จำนวน 50 คน

1.2 กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 จำนวน 20 คน ได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

2.  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

2.1 ตัวแปรอิสระ คือ บทเรียนออนไลน์(Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media)

2.2 ตัวแปรตาม คือ

2.2.1  ความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์(Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media)

3.  เครื่องมือในการวิจัย

    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเรื่องการเชิญ(Inviting) ประกอบด้วย

3.1  บทเรียนออนไลน์(Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)เรื่อง การเชิญ(Inviting)

3.2  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ (Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) เรื่อง การเชิญ(Inviting)

4.  การสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย

                4.1 การสร้างพัฒนาบทเรียนออนไลน์(Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเรื่องการเชิญ(Inviting) ที่

https://groupsix608.wordpress.com/ มีขั้นตอนในการสร้างและพัฒนา 9ขั้นตอนดังนี้

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาบทเรียนออนไลน์(Online)

                   4.2 การสร้างและพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็น

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น

5.การเก็บรวบรวมข้อมูล

             รวบรวมเนื้อหาเรื่องการเชิญ(Inviting) จากเว็บไซต์และจากบทเรียนออนไลน์(Online)โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media)

6.การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

6.1 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ที่เรียนจากบทเรียนออนไลน์(Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเรื่อง  การเชิญ(Inviting) ที่ https://groupsix608.wordpress.com โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น มีลักษณะที่ใช้มาตราส่วนประเมินค่าของลิเคิร์ต         (Likert’s Rating  Scale)  มี 5 ระดับ ดังนี้

เห็นด้วยอย่างยิ่ง          มีค่าน้ำหนัก     5

เห็นด้วย                       มีค่าน้ำหนัก     4

ไม่แน่ใจ                       มีค่าน้ำหนัก     3

ไม่เห็นด้วย                  มีค่าน้ำหนัก     2

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง     มีค่าน้ำหนัก     1

การนำคะแนนมาหาค่าเฉลี่ย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  นำค่าเฉลี่ย (Mean)  ดังนี้

ค่าเฉลี่ย (Mean)  4.50 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ค่าเฉลี่ย (Mean)  3.50 – 4.49 หมายถึง เห็นด้วย

ค่าเฉลี่ย (Mean)  2.50 – 3.49 หมายถึง ไม่แน่ใจ

ค่าเฉลี่ย (Mean)  1.50 – 2.49 หมายถึง ไม่เห็นด้วย

ค่าเฉลี่ย (Mean)  1.00 – 1.49 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

เปรียบเทียบกับเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1970 อ้างถึงในบุญมี พันธุ์ไทย, 2545 : 60)

บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

       จากแบบประเมินเว็บไซต์เรื่อง การเชิญ(Inviting) ของนักเรียนชั้น ม.6/8 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 50 คน ได้ดังนี้

ตารางที่ 4.1 แสดงผลการดำเนินงาน

                        จากตาราง 4.1 สรุปได้ว่า   ผลการประเมินในภาพรวมพบว่ามีผลการประเมินค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 อยู่ในระดับเห็นด้วยทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ตัวอักษรมีความเหมาะสมและมีการเชื่อมโยงเนื้อหาภายใน ภายนอกของบทเรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.25 รองลงมาได้แก่ การออกแบบหน้าจอมีความสวยงามเหมาะสม  ความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ ความชัดเจนของเนื้อหา การนำสู่เว็บไซต์มีความน่าสนใจ ความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล การเน้นส่วนสำคัญของเนื้อหา การใช้ภาษาสามารถส่อความหมายได้ชัดเจน การแสดงผลสามารถให้ข้อมูลได้รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25, 4.25, 4.2, 4.2, 4.15, 4.15, 4.1, 4.05, 3.95, 3.95 เรียงตามลำดับ

บทที่ 5

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา

        จากการศึกษาในครั้งนี้เป็นการพัฒนาบทเรียนออนไลน์(Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) เรื่อง การเชิญ(Inviting) ซึ่งสามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะดังนี้

1.วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า

2.ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า

3.เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า

4.สรุปผลการศึกษาค้นคว้า

5.อภิปรายผล

6.ข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า

1.เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media)  เรื่อง การเชิญ (Inviting)

2.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ (Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) เรื่อง การเชิญ (Inviting)

ขอบเขตของการศึกษาการค้นคว้า

1.รูปแบบของโครงงาน  เป็นของโครงงานเชิงปฏิบัติการ (Action  Research )

2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

2.1  ประชากรคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 จำนวน 50 คน

2.2  กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 จำนวน 20 คน ได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

3. เนื้อหาสาระที่ใช้ในของโครงงาน คือ การเชิญ (Inviting)

4. ระยะเวลาดำเนินของโครงงาน 24 พฤศจิกายน 2554 – 24 กุมภาพันธ์ 2555

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า

           -บทเรียนออนไลน์(Online) เรื่องการเชิญ(Inviting) ที่ https://groupsix608.wordpress.com

-แบบประเมินนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์(Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media)เรื่อง การเชิญ(Inviting) ที่ https://groupsix608.wordpress.com

สรุป

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์(Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media) เรื่องการเชิญ(Inviting) วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือแบบประเมินบทเรียนออนไลน์(Online) เรื่อง การเชิญ(Inviting) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 50 คน ผลการประเมินในภาพรวมพบว่ามีผลประเมินค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 อยู่ในระดับเห็นด้วยทั้งนี้เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าตัวอักษรมีความเหมาะสมและมีการเชื่อมโยงเนื้อหาภายใน ภายนอกของบทเรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.25  รองลงมาได้แก่ การออกแบบหน้าจอมีความสวยงามเหมาะสม  ความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ ความชัดเจนของเนื้อหา การนำสู่เว็บไซต์มีความน่าสนใจ ความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล การเน้นส่วนสำคัญของเนื้อหา การใช้ภาษาสามารถส่อความหมายได้ชัดเจน การแสดงผลสามารถให้ข้อมูลได้รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25, 4.25, 4.2, 4.2, 4.15, 4.15, 4.1, 4.05, 3.95, 3.95 เรียงตามลำดับ

ข้อเสนอแนะ

1.จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าในการใช้ภาษาอังกฤษมีแพร่ในชีวิตประจำวันมีมากมาย

2.จากการศึกษาค้นคว้าพบว่าการใช้อินเทอร์เน็ตควรมีการสร้างและการวิจัยต่างๆโดยใช้เครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่านี้

บรรณานุกรม

 

Retrieved from URL: http://krutongtang.wordpress.com/

Date 24thNov.2011 Time 16.30 am

Retrieved from URL: http://www.thaigoodview.com/node/16648

Date 24thNov.2011 Time 12.43 am

Retrieved from URL: http://www.youtube.com/watch?v=_o6uoZLlh0s

Date 24thNov.2011 Time 12.43 am

Retrieved from URL:  http://www.tarathip.net/invitation/tinvitation.html

Date 5thFeb.2012 Time 14.51 am

Retrieved from URL:  http://talking-eng.blogspot.com/2009/03/inviting.html

Date 5thFeb.2012 Time 14.51 am

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s